Hợp âm: F#m9 - F sharp minor ninth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: F#m9 - F sharp minor ninth - minor seventh with added 9th. Most of the time the 5th is left out (3rd note) - Các note cấu thành: F# A C# E G# - Cấu trúc quãng: R m3 5 m7 9

F#m9

(F sharp minor ninth)

Mức độRookieDanh mụcMinor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtF# A C# E G#Cấu trúc quãngR m3 5 m7 9
Mô tảminor seventh with added 9th. Most of the time the 5th is left out (3rd note)
Ký hiệu thay thế F#minor9 ; F#min9 ; F#m7/9 ; F#m7(add9) ; F#-7/9 ; F#-7(add9) ; F#min7/9 ; F#min7(add9) ;Hợp âm liên quan Gbm9 ;

Hợp âm [F#m9] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[2 0 2 1 2 x] - Advanced
[x 9 7 9 9 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [F#m9]
Other [Ukulele] finger positions of [F#m9]

Hợp âm: F#m9 - F sharp minor ninth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele