Hợp âm: Dm9 - D minor ninth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Dm9 - D minor ninth - minor seventh with added 9th. Most of the time the 5th is left out (3rd note) - Các note cấu thành: D F A C E - Cấu trúc quãng: R m3 5 m7 9

Dm9

(D minor ninth)

Mức độRookieDanh mụcMinor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtD F A C ECấu trúc quãngR m3 5 m7 9
Mô tảminor seventh with added 9th. Most of the time the 5th is left out (3rd note)
Ký hiệu thay thế Dminor9 ; Dmin9 ; Dm7/9 ; Dm7(add9) ; D-7/9 ; D-7(add9) ; Dmin7/9 ; Dmin7(add9) ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Dm9] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 5 3 5 5 x] - Advanced
[10 x 10 10 10 12] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [Dm9]
Other [Ukulele] finger positions of [Dm9]

Hợp âm: Dm9 - D minor ninth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele