Hợp âm: Am9 - A minor ninth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Am9 - A minor ninth - minor seventh with added 9th. Most of the time the 5th is left out (3rd note) - Các note cấu thành: A C E G B - Cấu trúc quãng: R m3 5 m7 9

Am9

(A minor ninth)

Mức độRookieDanh mụcMinor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtA C E G BCấu trúc quãngR m3 5 m7 9
Mô tảminor seventh with added 9th. Most of the time the 5th is left out (3rd note)
Ký hiệu thay thế Aminor9 ; Amin9 ; Am7/9 ; Am7(add9) ; A-7/9 ; A-7(add9) ; Amin7/9 ; Amin7(add9) ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Am9] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[5 3 2 0 0 0] - Intermediate
[5 x 5 5 5 7] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Am9]
Other [Ukulele] finger positions of [Am9]

Hợp âm: Am9 - A minor ninth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele