Hợp âm: G#m9 - G sharp minor ninth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: G#m9 - G sharp minor ninth - minor seventh with added 9th. Most of the time the 5th is left out (3rd note) - Các note cấu thành: G# B D# F# A# - Cấu trúc quãng: R m3 5 m7 9

G#m9

(G sharp minor ninth)

Mức độRookieDanh mụcMinor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtG# B D# F# A#Cấu trúc quãngR m3 5 m7 9
Mô tảminor seventh with added 9th. Most of the time the 5th is left out (3rd note)
Ký hiệu thay thế G#minor9 ; G#min9 ; G#m7/9 ; G#m7(add9) ; G#-7/9 ; G#-7(add9) ; G#min7/9 ; G#min7(add9) ;Hợp âm liên quan Abm9 ;

Hợp âm [G#m9] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[4 x 4 4 4 6] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [G#m9]
Other [Ukulele] finger positions of [G#m9]

Hợp âm: G#m9 - G sharp minor ninth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele