Hợp âm: Cm7 - C minor seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Cm7 - C minor seventh - minor chord with a minor 7 - Các note cấu thành: C D# G A# - Cấu trúc quãng: R m3 5 m7

Cm7

(C minor seventh)

Mức độAdvancedDanh mụcMinor chord ; 7th chord ;
NốtC D# G A#Cấu trúc quãngR m3 5 m7
Mô tảminor chord with a minor 7
Ký hiệu thay thế Cmin7 ; C-7 ;Hợp âm liên quan Cm7\D# ; Cm7\Eb ;

Hợp âm [Cm7] - 3 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 3 5 3 4 3] - Intermediate
[8 x 8 8 8 x] - Intermediate
[8 10 10 8 11 8] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Cm7]
Other [Ukulele] finger positions of [Cm7]

Hợp âm: Cm7 - C minor seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele