Hợp âm: Am7 - A minor seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Am7 - A minor seventh - minor chord with a minor 7 - Các note cấu thành: A C E G - Cấu trúc quãng: R m3 5 m7

Am7

(A minor seventh)

Mức độAdvancedDanh mụcMinor chord ; 7th chord ;
NốtA C E GCấu trúc quãngR m3 5 m7
Mô tảminor chord with a minor 7
Ký hiệu thay thế Amin7 ; A-7 ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Am7] - 4 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 0 2 0 1 0] - Rookie
[5 7 5 5 8 5] - Intermediate
[5 x 5 5 5 x] - Intermediate
[x 12 10 12 10 12] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Am7]
Other [Ukulele] finger positions of [Am7]

Hợp âm: Am7 - A minor seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele