Hợp âm: Cm7\D# - C (with D# added as the lower note) minor seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Cm7\D# - C (with D# added as the lower note) minor seventh - minor chord with a minor 7 - Các note cấu thành: D# C D# G A# - Cấu trúc quãng: R m3 5 m7

Cm7\D#

(C (with D# added as the lower note) minor seventh)

Mức độAdvancedDanh mụcMinor chord ; 7th chord ;
NốtD# C D# G A#Cấu trúc quãngR m3 5 m7
Mô tảminor chord with a minor 7
Ký hiệu thay thế Cmin7\D# ; C-7\D# ;Hợp âm liên quan Cm7 ; Cm7\Eb ;

Hợp âm [Cm7\D#] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 1 3 1 3] - Intermediate
[11 x 10 12 11 x] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [Cm7\D#]
Other [Ukulele] finger positions of [Cm7\D#]

Hợp âm: Cm7\D# - C (with D# added as the lower note) minor seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele