Hợp âm: C#m9 - C sharp minor ninth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: C#m9 - C sharp minor ninth - minor seventh with added 9th. Most of the time the 5th is left out (3rd note) - Các note cấu thành: C# E G# B D# - Cấu trúc quãng: R m3 5 m7 9

C#m9

(C sharp minor ninth)

Mức độRookieDanh mụcMinor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtC# E G# B D#Cấu trúc quãngR m3 5 m7 9
Mô tảminor seventh with added 9th. Most of the time the 5th is left out (3rd note)
Ký hiệu thay thế C#minor9 ; C#min9 ; C#m7/9 ; C#m7(add9) ; C#-7/9 ; C#-7(add9) ; C#min7/9 ; C#min7(add9) ;Hợp âm liên quan Dbm9 ;

Hợp âm [C#m9] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 4 2 4 4 x] - Advanced
[9 x 9 9 9 11] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [C#m9]
Other [Ukulele] finger positions of [C#m9]

Hợp âm: C#m9 - C sharp minor ninth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele