Hợp âm: F7sus4 - F dominant seventh suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: F7sus4 - F dominant seventh suspended fourth - Dominant 7th chord with the 3rd replaced by the 4th. Suspended chords are neither major or minor. - Các note cấu thành: F A# C D# - Cấu trúc quãng: R 4 5 m7

F7sus4

(F dominant seventh suspended fourth)

Mức độIntermediateDanh mục7th chord ; suspended chord ;
NốtF A# C D#Cấu trúc quãngR 4 5 m7
Mô tảDominant 7th chord with the 3rd replaced by the 4th. Suspended chords are neither major or minor.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan 

Hợp âm [F7sus4] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[1 3 1 3 1 1] - Intermediate
[x 8 10 8 11 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [F7sus4]
Other [Ukulele] finger positions of [F7sus4]

Hợp âm: F7sus4 - F dominant seventh suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele