Hợp âm: E9sus2 - E ninth suspended second - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: E9sus2 - E ninth suspended second - Ninth chord with the 3rd replaced by the 2nd. Most of the time the 5th is left out (3rd note) - Các note cấu thành: E F# B D F# - Cấu trúc quãng: R 2 5 m7 9

E9sus2

(E ninth suspended second)

Mức độRookieDanh mục7th chord ; 9th chord ; suspended chord ;
NốtE F# B D F#Cấu trúc quãngR 2 5 m7 9
Mô tảNinth chord with the 3rd replaced by the 2nd. Most of the time the 5th is left out (3rd note)
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan 

Hợp âm [E9sus2] - 0 [Guitar] Standard Finger Positions:

Other [Guitar] finger positions of [E9sus2]
Other [Ukulele] finger positions of [E9sus2]

Hợp âm: E9sus2 - E ninth suspended second - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele