Hợp âm: C#9sus2 - C sharp ninth suspended second - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: C#9sus2 - C sharp ninth suspended second - Ninth chord with the 3rd replaced by the 2nd. Most of the time the 5th is left out (3rd note) - Các note cấu thành: C# D# G# B D# - Cấu trúc quãng: R 2 5 m7 9

C#9sus2

(C sharp ninth suspended second)

Mức độRookieDanh mục7th chord ; 9th chord ; suspended chord ;
NốtC# D# G# B D#Cấu trúc quãngR 2 5 m7 9
Mô tảNinth chord with the 3rd replaced by the 2nd. Most of the time the 5th is left out (3rd note)
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan Db9sus2 ;

Hợp âm [C#9sus2] - 0 [Guitar] Standard Finger Positions:

Other [Guitar] finger positions of [C#9sus2]
Other [Ukulele] finger positions of [C#9sus2]

Hợp âm: C#9sus2 - C sharp ninth suspended second - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele