Hợp âm: G#9sus4 - G sharp ninth suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: G#9sus4 - G sharp ninth suspended fourth - Ninth chord with the 3rd replaced by the 4th. Most of the time the 5th is left out (3rd note) - Các note cấu thành: G# C# D# F# A# - Cấu trúc quãng: R 4 5 m7 9

G#9sus4

(G sharp ninth suspended fourth)

Mức độRookieDanh mục7th chord ; 9th chord ; suspended chord ;
NốtG# C# D# F# A#Cấu trúc quãngR 4 5 m7 9
Mô tảNinth chord with the 3rd replaced by the 4th. Most of the time the 5th is left out (3rd note)
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan Ab9sus4 ;

Hợp âm [G#9sus4] - 4 [Guitar] Standard Finger Positions:
[4 x 4 3 2 x] - Intermediate
[x x 6 6 7 6] - Intermediate
[x 11 11 11 11 11] - Intermediate
[x 11 x 11 11 9] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [G#9sus4]
Other [Ukulele] finger positions of [G#9sus4]

Hợp âm: G#9sus4 - G sharp ninth suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele