Hợp âm: C#7sus2 - C sharp dominant seventh suspended second - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: C#7sus2 - C sharp dominant seventh suspended second - Dominant 7th chord with the 3rd replaced by the 2nd. Suspended chords are neither major or minor. - Các note cấu thành: C# D# G# B - Cấu trúc quãng: R 2 5 m7

C#7sus2

(C sharp dominant seventh suspended second)

Mức độIntermediateDanh mục7th chord ; suspended chord ;
NốtC# D# G# BCấu trúc quãngR 2 5 m7
Mô tảDominant 7th chord with the 3rd replaced by the 2nd. Suspended chords are neither major or minor.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan Db7sus2 ;

Hợp âm [C#7sus2] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 4 6 4 4 4] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [C#7sus2]
Other [Ukulele] finger positions of [C#7sus2]

Hợp âm: C#7sus2 - C sharp dominant seventh suspended second - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele