Sheet of song: Em Đi Rồi - Lam Phương

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Em Đi Rồi - Lam Phương - ([Am]Em đi rồi đường xưa có nắng không anh [Dm] Lá hoa còn xa...)

3 years ago956 Slow Lam Phương Sheet

Sheet - PDF: Em Đi Rồi
Maybe you like