Sheet of song: Sài Gòn tình tôi - Nguyễn Tâm Hàn

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Sài Gòn tình tôi - Nguyễn Tâm Hàn - (1. Hoàng [G] hôn dần [D] buông [G] tôi nhớ [D] trời Sài [Em]...)

3 years ago591 Nguyễn Tâm Hàn Sheet

Sheet - PDF: Sài Gòn tình tôi
Maybe you like