Sheet of song: Đêm xưa

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Đêm xưa - (1. Đêm nhớ [Em] em hắt hiu lòng [Am] nhớ Đêm vắng [Em] em đế...)


Sheet - PDF: Đêm xưa
Maybe you like