Hợp âm - tab: Da Yu (Big Fish - Đại ngư - Đại ngư hải đường OST) - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Da Yu (Big Fish - Đại ngư - Đại ngư hải đường OST) - (verse [F]hǎi làng wú shēng jiāng yè mù shēn [Em]shēn yān mò ...)

5 months ago174 Boston
--
capo 1 tone [Am]
verse
[F]hǎi làng wú shēng jiāng yè mù shēn [Em]shēn yān mò
[F]màn guò tiān kōng jìn tóu de [C]jiǎo luò
[F]dà yú zài mèng jìng de fèng xì [Em]lǐ yóu guò
[Dm]níng wàng nǐ [Em]chén shuì de [Am]lún kuò
 
pre:
kàn hǎi [F]tiān yí [G]sè tīng fēng [Am]qǐ yǔ luò
zhí zǐ [F]shǒu chuī sàn [G]cāng máng máng [C]yān bō
dà yú [F]de chì [G]bǎng yǐ jīng [Am]tài liáo kuò
[Dm]wǒ sōng kāi [Em]shí jiān de [Am]shéng suǒ
 
Chorus1
pà nǐ [F]fēi yuǎn [G]qù pà nǐ [Em]lí wǒ ér [Am]qù
gèng pà [F]nǐ yóng yuǎn [G]tíng liú zài [C]zhè lǐ
měi yì [F]dī lèi [G]shuǐ dōu xiàng [Em]nǐ liú tǎng [Am]qù
[Dm]dào liú jìn [Em]tiān kōng de [Am]hái dǐ
 
 
verse
[F]hǎi làng wú shēng jiāng yè mù shēn [Em]shēn yān mò
[F]màn guò tiān kōng jìn tóu de [C]jiǎo luò
[F]dà yú zài mèng jìng de fèng xì [Em]lǐ yóu guò
[Dm]níng wàng nǐ [Em]chén shuì de [Am]lún kuò
 
pre
kàn hǎi [F]tiān yí [G]sè tīng fēng [Am]qǐ yǔ luò
[F]zhí zǐ [F]shǒu chuī sàn [G]cāng máng máng [C]yān bō
[F]dà yú [F]de chì [G]bǎng yǐ jīng [Am]tài liáo kuò
[Dm]wǒ sōng kāi [Em]shí jiān de [Am]shéng suǒ
 
Chorus2
kàn nǐ [F]fēi yuǎn [G]qù kàn nǐ [Em]lí wǒ ér [Am]qù
yuán lái [F]nǐ shēng lái [G]jiù shǔ yú [Am]tiān jì
měi yì [F]dī lèi [G]shuǐ dōu xiàng [E]nǐ liú tǎng [Am]qù
[Dm]dào liú huí [Em]zuì chū de xiāng [Am]yù

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Da Yu (Big Fish - Đại ngư - Đại ngư hải đường OST) - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích