Sheet of song: Thu ca điệu ru đơn - Phạm Duy,Paul Verlaine

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Thu ca điệu ru đơn - Phạm Duy,Paul Verlaine - (Dạo đầu: [Dm] - [C] – [Bb] – [A7]; [Dm] – [Gm] – [Bb] – [A7]...)

5 months ago113 Blues Sheet

Sheet - Images: Thu ca điệu ru đơn
Maybe you like