Sheet of song: Tự tình chiều đông - Vi Tuấn Đại

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Tự tình chiều đông - Vi Tuấn Đại - (Mênh [B7] mông, trời lặng [Em] ngắt, U [Am] hoài, ngày [B7] ...)

3 years ago755 Vi Tuấn Đại Sheet

Sheet - PDF: Tự tình chiều đông
Maybe you like