Sheet of song: Tình trong tôi vẫn say - Nguyễn Tâm Hàn

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Tình trong tôi vẫn say - Nguyễn Tâm Hàn - (Này [Em] gió gió có tạt [B7] ngang sân nhà [Em] nàng Để [Am]...)


Sheet - PDF: Tình trong tôi vẫn say
Maybe you like