Sheet of song: Thôi thì xa nhau - Thảo Hồ

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Thôi thì xa nhau - Thảo Hồ - (Xa nhau [C] rồi em có nhớ gì [Dm] không ? Hay chỉ [G] thoáng...)

2 months ago79 Slow Thảo Hồ Sheet

Sheet - Images: Thôi thì xa nhau
Maybe you like