Sheet of song: Ta nợ - Nguyễn Tâm Hàn

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Ta nợ - Nguyễn Tâm Hàn - (Ta [Em] nợ một đời làm sao [B7] trả Ngập [Em] ngừng dăm tiến...)

3 years ago576 Nguyễn Tâm Hàn Sheet

Sheet - PDF: Ta nợ
Maybe you like