Sheet of song: Sợi khói mùa đông - Võ Tá Hân,Cao Nguyên

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Sợi khói mùa đông - Võ Tá Hân,Cao Nguyên - (1. Gió [G] ơi đưa [C/G] giùm ta sợi [G] khói Mà cô [C] em [A...)

3 years ago567 Sheet

Sheet - PDF: Sợi khói mùa đông
Maybe you like