Sheet of song: Phiến lá thu rơi - Quang Huỳnh

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Phiến lá thu rơi - Quang Huỳnh - (Intro: [Am][Dm]-[E7][Am] 1. Lá rơi [Am] đầy hoàng hôn tím [...)


Sheet - Images: Phiến lá thu rơi
Maybe you like