Sheet of song: Nhớ trăng xưa

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Nhớ trăng xưa - (Vẳng [C] nghe điệu sáo ngân [Em] nga Sóng xanh nước [Dm] biế...)


Sheet - PDF: Nhớ trăng xưa
Maybe you like