Sheet of song: Nhớ trăng xưa - Thiên Tuế,Hà Xuân Thạch

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Nhớ trăng xưa - Thiên Tuế,Hà Xuân Thạch - (Vẳng [C] nghe điệu sáo ngân [Em] nga Sóng xanh nước [Dm] biế...)

Maybe you like