Sheet of song: Người xưa - Vũ Đức Sao Biển

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Người xưa - Vũ Đức Sao Biển - (1. [C] Trăng không xóa mờ bóng hình người xưa [F] Vi vu gió ...)


Sheet - PDF: Người xưa
Maybe you like