Sheet of song: Người từ cõi mộng - Như Ngọc Hoa,OMG

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Người từ cõi mộng - Như Ngọc Hoa,OMG - (Nhớ [C] mắt thôi mơ để khỏi [Bm] sầu Mà [G] sao người [F] ấy...)

3 years ago506 Sheet

Sheet - Images: Người từ cõi mộng
Maybe you like