Sheet of song: Người đi có nhớ - Nguyễn Hoàng Đô,Nguyễn Phúc Thái Hòa

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Người đi có nhớ - Nguyễn Hoàng Đô,Nguyễn Phúc Thái Hòa - (1. [Em] Đêm nay thu sang [E7] lạnh lùng sương rơi ướt [Am] v...)

2 years ago213 Sheet

Sheet - PDF: Người đi có nhớ
Maybe you like