Sheet of song: Ngày em rời xa tôi - Lê Xuân Thơm

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Ngày em rời xa tôi - Lê Xuân Thơm - ([Am] Rồi một ngày em rời xa [C] tôi Mây cũng ngừng [F] trôi,...)

2 months ago74 Lê Xuân Thơm Sheet

Sheet - Images: Ngày em rời xa tôi
Maybe you like