Sheet of song: Ngày em đi - Lê Xuân Thơm

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Ngày em đi - Lê Xuân Thơm - (Intro: [Am][Dm]-[G][C][Em] [Am][Dm]-[B7][Esus4][E7][Am] Từ ...)

2 months ago43 Lê Xuân Thơm Sheet

Sheet - Images: Ngày em đi
Maybe you like