Sheet of song: Mưa chiều bên ấy - Lê Vân Tú

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Mưa chiều bên ấy - Lê Vân Tú - (1. Trời còn làm mưa [Am] bay [F] ướt áo em chiều [C] nay [Dm...)

3 years ago683 Rhumba Lê Vân Tú Sheet

Sheet - PDF: Mưa chiều bên ấy
Maybe you like