Sheet of song: Một cõi đi về

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Một cõi đi về - (1. Bao nhiêu năm [Em] rồi còn mãi ra đi [Am] Đi đâu loanh qu...)


Sheet - PDF: Một cõi đi về
Maybe you like