Sheet of song: Lỡ một chuyến đò - Như Ngọc Hoa

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Lỡ một chuyến đò - Như Ngọc Hoa - (Lỡ chuyến đò chiều mây xám [Am] bay [E] Trời buồn hiu [Am] q...)

3 years ago472 Như Ngọc Hoa Sheet

Sheet - Images: Lỡ một chuyến đò
Maybe you like