Sheet of song: Em đi trên cỏ non - Bắc Sơn

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Em đi trên cỏ non - Bắc Sơn - (1. [Am] Em đi trên cỏ non mọc [G] ôm đôi bờ đường [C] đê [Am...)

3 years ago1094 Bắc Sơn Sheet

Sheet - PDF: Em đi trên cỏ non
Maybe you like