Sheet of song: Chậm - Việt Phương

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Chậm - Việt Phương - (1. Chậm một chút [Am] thôi em [E7] ơi, cần chi vội [Am] vàng...)

2 months ago56 Việt Phương Sheet

Sheet - PDF: Chậm
Maybe you like