Sheet of song: Chậm

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Chậm - (1. Chậm một chút [Am] thôi em [E7] ơi, cần chi vội [Am] vàng...)

a year ago229 Việt Phương Sheet

Sheet - PDF: Chậm
Maybe you like