Sheet of song: Cali đêm giao thừa - Lại Quốc Hùng

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Cali đêm giao thừa - Lại Quốc Hùng - (Đêm [Am] nay, đêm Giao [F] Thừa, một góc [C] phố đìu [E7] hi...)

Maybe you like