Sheet of song: Bắc một nhịp cầu - Hồ Đình Phương,Hoàng Trọng

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Bắc một nhịp cầu - Hồ Đình Phương,Hoàng Trọng - (1. Chiều về nghiêng nghiêng trên cánh chim [Am] bay lưng trờ...)

3 years ago443 Tango Sheet

Sheet - Images: Bắc một nhịp cầu
Maybe you like