Chord/Tab song: Chủ nhật buồn (Sombre Dimanche - Szomorú Vasárnap - Gloomy Sunday) - Phạm Duy,Rezső Seress

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Chủ nhật buồn (Sombre Dimanche - Szomorú Vasárnap - Gloomy Sunday) - Phạm Duy,Rezső Seress - (CHỦ NHẬT BUỒN (Vietnamese version) Chủ nhật [Em] buồn đi lê...)

6 years ago820 Slow Rock Sheet
--
CHỦ NHẬT BUỒN (Vietnamese version)

Chủ nhật [Em] buồn đi lê thê cầm một vòng hoa đê mê
Bước chân [C] về với gian nhà với trái tim còn nặng [Em] nề
Xót xa [Am] gì? oán thương gì? đã biết nuôi hương chia [B7] ly
Trót say [Em] mê đã yêu thì dẫu vô duyên còn nặng [B7] thề
Ngồi một [Em] mình nghe hơi mưa mặc lệ tràn câu thiên thu
Gió hiên [C] ngoài nhắc một loài dế giun hoài ru thương [B7] ru
Ru hỡi ru... [Em] hời

Chủ nhật [Em] nào tôi im hơi vì đợi chờ không nguôi ngoai
Bước chân [C] người nhớ thương tôi đến với tôi thì muộn [Em] rồi
Trước quan [Am] tài khói hương mờ bốc lên như vạn ngàn [B7] lời
Dẫu qua [Em] đời mắt tôi cười vẫn đăm đăm nhìn về [B7] người
Hồn lìa [Em] rồi nhưng em ơi tình còn nồng đôi con ngươi
Nhắc cho [C] ai biết cuối đời có một người yêu không [B7] thôi
Ơii hỡi ơi... [Em] người

--------------------

SOMBRE DIMANCHE (French version)

Som- [Em] bre dimanche. Les bras tout chargés de fleurs
Je suis [C] entré dans notre chambre le cãoeur [Em] las
Car je [Am] savais déjà que tu ne viendrais [B7] pas
Et j'ai [Em] chanté des mots d'amour et de dou-[B7] leur
Je [Em] suis resté tout seul et j'ai pleuré tout bas
En écou- [C] tant hurler la plainte des fri-[B7] mas
Sombre diman- [Em] che

Je mour-[ Em] rai un dimanche où j'aurai trop souffert
Alors [C] tu reviendras, mais je serai par- [Em] ti
Des cier-[ Am] ges brûleront comme un ardent es-[B7] poir
Et pour [Em] toi, sans effort, mes yeux seront ou-[B7] verts
N'aie [Em] pas peur, mon amour, s'ils ne peuvent te voir
Ils te [C] diront que je t'aimais plus que ma [B7] vie
Sombre diman-[Em] che

------------------

SZOMORÚ VASÁRMAP (Hungary Origin)

Szomo-[Em] rú vasárnap száz fehér virággal
Várta-[C] lak kedvesem templomi imá-[Em] val
Álmo- [Am] kat kergető vasárnap déle- [B7] lőtt
Bána- [Em] tom hintaja nélküled vissza- [B7] jött
Azóta [Em] szomorú mindig a vasárnap
Könny [C] csak az italom kenyerem a bá- [B7] na
Szomorú vasár- [Em] nap

Utolsó [Em] vasárnap kedvesem gyere el
Pap is [C] lesz, koporsó, ravatal, gyászle- [Em] pel
Akkor [Am] is virág vár, virág és – kopor- [B7] só
Virá-[Em] gos fák alatt utam az utol-[B7] só
Nyitva [Em] lesz szemem hogy még egyszer lássalak
Ne félj [C] a szememtől holtan is álda-[B7] lak
Utolsó vasá-[Em] rnap

-------------------

GLOOMY SUNDAY (English version)

Sunday is [Em] gloomy my hours are slumberless
Dearest the [C] shadows I live with are number-[Em] less
Little [Am] white flowers will never awaken [B7] you
Not where [Em] the black coach of sorrow has taken [B7] you
Angels [Em] have no thoughts of ever returning you
Would they [C] be angry if I thought of joining [B7] you?
Gloomy Sun-[Em] day.

Gloomy is [Em] Sunday with shadows I spend it all
My heart and [C] I have decided to end it [Em] all
Soon there'll [Am] be candles and prayers that are said I [B7] know
But let them [Em] not weep let them know that I'm glad to [B7] go
Death is [Em] no dream for in death I'm caressing you
With the [C] last breath of my soul I'll be blessing [B7] you.
Gloomy Sun-[Em] day.

Dreaming, I was [Em] only dreaming I wake and I find you as-[B7] leep
In the [Em] deep of my heart here Darling I hope that my dream never haunted you
My heart [C] is telling you how much I wanted [B7] you.
Gloomy Sun-[Em] day

Chords List

Chord: Chủ nhật buồn (Sombre Dimanche - Szomorú Vasárnap - Gloomy Sunday) - Phạm Duy,Rezső Seress - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like