1. Anh đi [Cm] qua Việt [Eb] Bắc nhớ hoa [Cm] hồi biên [G] giới Anh đi [Ab] tới miền [Cm] trung thoáng hương [Eb] trầm xứ [G] Nghệ Anh đi [Fm] vô Đồng [Cm] tháp có hương [Eb] sen thơm [G] ngát Anh [Bb] vẫn không [Eb] quên hương quế, hương [G7]quế Trà [Cm] Bồng 2. Hà [Cm] hà ha [Ab] ha ! Em có [Cm] nhớ nhiều [Eb] năm qua Trong gió [Bb] táp cà mưa...