Sheet of song: Tình như trăn trở

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Tình như trăn trở - (Chẳng biết vì sao lòng cứ trăn [Am] trở [E7] Thao thức oằn [...)

a year ago387 Tango Vĩnh Lộc Sheet

Sheet - PDF: Tình như trăn trở
Maybe you like