Sheet of song: Miền sám hối

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Miền sám hối - (Đêm đó em [B7] về ướm hạt [Em] sương Vừa khung mi [C] mắt đẹ...)


Sheet - Images: Miền sám hối
Sheet - PDF: Miền sám hối
Maybe you like