Chord/Tab song: Hôm Qua, Ngày Nay, Cho Đến Đời Đời (Yesterday, Today, And Forever)

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Hôm Qua, Ngày Nay, Cho Đến Đời Đời (Yesterday, Today, And Forever) - (Câu 1: [G]Ai tin [G7]thành thực [Em]câu Kinh Thánh đây, [C]Đ...)

a year ago391 James H. Burke
--
Câu 1:
[G]Ai tin [G7]thành thực [Em]câu Kinh Thánh đây,
[C]Đều hưởng [D7]ơn vẹn [G]tuyền;
Hôm qua, ngày nay, [Em]cho đến mãi sau,
[D7]Jê-sus vẫn y nguyên.
Chúa vẫn thương tội [G]nhân cứu rỗi ngay,
[C]Trị bất [A]câu bịnh [D7]nào,
[G]Phong ba bình tịnh, [Em]tang tóc [G]ủy yên,
[Am]Chúa hiển [D7]vinh dường [G]bao.
 
Điệp khúc:
[G]Jê-sus [G7]bữa qua, [C]hôm nay, [Am]mãi sau,
[G]Thật không [Em]thay đổi [D7]đâu;
[G]Chúa bất [G7]biến tuy [C]non sông [Am]đổi màu,
[Bm]Đẹp bấy [D7]danh Jê- [G]sus,
Vinh Diệu [C]danh [G]Jê-sus,
[Em]Vinh thay danh [D7]Jê-sus.
[G]Dẫu thiên [G7]di, địa [C]dịch Ngài còn đấy,
[G/D]Hiển vinh [D7]danh Ngài [G]thay!
 
Câu 2:
[G]Xưa Jê- [G7]sus bạn [Em]thân của ác nhân,
[C]Hiện kiếm [D7]anh lạc [G]về;
Xin anh qui phục [Em]nơi chân Chúa mau,
[D7]Ăn năn chớ câu nệ.
Ðấng đã phán: "Ta [G]cũng miễn xét ngươi,
[C]Về, chớ [A]tái phạm [D7]rày;"
[G]Ðinh ninh kìa Ngài [Em]đem câu [G]ấy vui
[Am]Phán với [D7]anh ngày [G]nay.
 
Câu 3:
[G]Xưa Jê- [G7]sus trị [Em]bao kẻ đớn đau,
[C]Bằng cánh [D7]tay đại [G]quyền;
Nay tật bịnh, sầu [Em]tâm ta biến tiêu,
[D7]Ngay khi thánh ngôn tuyên.
Đấng có năng lực [G]xưa kia linh trị
[C]Một nữ [A]nhân rờ [D7]Ngài;
[G]Nay năng lực còn [Em]ban cho [G]kẻ tin
[Am]Thấy ứng [D7]linh nào [G]sai.
 
Câu 4:
[G]Hai môn [G7]đồ về [Em]Em-ma-út xưa,
[C]Ðược Chúa [D7]ta đi [G]cùng;
Nay trên đường đời [Em]ta đang tiến đây,
[D7]Jê-sus cũng đi chung.
Chẳng mấy lúc ta [G]sẽ thấy Jê-sus,
[C]Ngày ấy [A]xin mau [D7]Ngài;
[G]Nhưng Jê-sus phục [Em]lâm như [G]Jê-sus
[Am]Lúc cất [D7]lên nào [G]sai.

Chords List

Chord: Hôm Qua, Ngày Nay, Cho Đến Đời Đời (Yesterday, Today, And Forever) - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like