Sheet of song: Trăng xưa - Nguyễn Hoàng Đô - PDF

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Trăng xưa - Nguyễn Hoàng Đô - PDF - ([G] Từ ngày em thả [C] tóc mây [G] bay Xô [Em] nhẹ đời [G] t...)

Maybe you like