Sheet of song: Tay trái chỉ trăng (Zuǒ shǒu zhǐ yuè - 左手指月) - Nhạc Hoa - PDF

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Tay trái chỉ trăng (Zuǒ shǒu zhǐ yuè - 左手指月) - Nhạc Hoa - PDF - (Phiên bản Chu Thúy Quỳnh thể hiện 1. [Dm] Một tay ta nắm lấ...)

4 months ago241 Sheet
Maybe you like