Hợp âm - tab: There's No Other Way - Blur - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: There's No Other Way - Blur - ( opening riff, 6x [Em7] [A] [Em7] [Gm7] [C] [Asus4] [A] ...)

3 years ago501 Leisure (1991) Blur
--
opening riff, 6x

[Em7] [A] [Em7] [Gm7] [C] [Asus4] [A]

e ---------------------------------|------------------------------|
B --5s12--12-12--------14--14--12--|--12/-3-3-----5-------5----5--|
G --5s12--12-12-12--14-14--14--12--|--12/-3-3-3-5-5--x----7----6--|
D --5s12--------12--14-14--14--12--|--12/-3-3-3-5-5--x----7----7--|
A ---------------------------------|------------------------------|
E ---------------------------------|------------------------------|


verse riff

[E] [D] [Bm7] [B] [Bm7]

e -------------------------|---------------------------h-------|
B --9---9---7-7--7---------|-------7----7--4----h----2---3--2--|
G --9---9---7-7--7--6h7-6--|--4/---7----7--4--2---4--2---4--2--|
D --9---9---7-7--7--7---7--|--4/---7----7--4--2---4------------|
A --7---7---5-5--5--5---5--|--2/-------------------------------|
E -------------------------|-----------------------------------|


[Esus4] [E] [D] [Bm7] [B] [Bm7]

e ----------------------------|---------------------------h-------|
B --10--9----------------h----|-------7----7--4----h----2---3--2--|
G --9---9--------------6---6--|--4/---7----7--4--2---4--2---4--2--|
D --9---9----x------7--7---7--|--4/---7----7--4--2---4------------|
A --7---7----x---5--5--5---5--|--2/-------------------------------|
E ----------------------------|-----------------------------------|


(verse riff)

You're taking the fun, out of everything
Making me run, when I dont want to think
You're taking the fun, out of everything
I don't want to think at all

Chorus

[E]There's no other [D]way
[B]There's no other [D]way
[E]All that you can [D]do
[E]Is watch them play

(play opening riff)

(play verse riff)

You're taking the fun
Out of everything
You're making it clear
When I don't want to think
You're taking me up when
I dont want to go up anymore
I'm just watching it all

Chorus

There's no other way
There's no other way
All that you can do
Is watch them play
I'll watch you play

Danh sách hợp âm

Hợp âm: There's No Other Way - Blur - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích