Sheet of song: Lời hẹn chân mây - Lê Vân Tú - PDF

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Lời hẹn chân mây - Lê Vân Tú - PDF - (1. Ngày nào vắng [G] anh là [C] nắng phai nhạt màu [G] xanh ...)

3 years ago528 Lê Vân Tú Sheet
Maybe you like