Hợp âm: Gb - G flat major - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Gb - G flat major - basic major triad - Các note cấu thành: Gb Bb Db - Cấu trúc quãng: R 3 5

Gb

(G flat major)

Mức độProfessionalDanh mụcMajor chord ;
NốtGb Bb DbCấu trúc quãngR 3 5
Mô tảbasic major triad
Ký hiệu thay thế GbM ;Hợp âm liên quan F# ;

Hợp âm [Gb] - 5 [Guitar] Standard Finger Positions:
[2 4 4 3 2 2] - Intermediate
[14 13 11 11 11 x] - Intermediate
[x 9 11 11 11 9] - Intermediate
[x x 4 6 7 6] - Advanced
[x 9 8 6 7 6] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Gb]
Other [Ukulele] finger positions of [Gb]

Hợp âm: Gb - G flat major - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele