Hợp âm: Daug - D augmented - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Daug - D augmented - basic augmented triad. - Các note cấu thành: D F# A# - Cấu trúc quãng: R 3 m6

Daug

(D augmented)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; Augmented chord ;
NốtD F# A#Cấu trúc quãngR 3 m6
Mô tảbasic augmented triad.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Daug] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 0 3 3 2] - Rookie

Other [Guitar] finger positions of [Daug]
Other [Ukulele] finger positions of [Daug]

Hợp âm: Daug - D augmented - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele