Sheet of song: Tôi ru em ngủ

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Tôi ru em ngủ - (1.Tôi ru em [Dsus2] ngủ, một sớm thu [F] sang Tôi ru em [C] ...)


Sheet - Images: Tôi ru em ngủ
Maybe you like