Sheet of song: Tình đời - Minh Kỳ,Vũ Chương

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Tình đời - Minh Kỳ,Vũ Chương - (1. Khi biết [Dm] em mang kiếp cầm [F] ca Đêm đêm phòng [Dm] ...)

3 years ago600 Slow Rock Sheet

Sheet - Images: Tình đời
Maybe you like